Kategóriák
Kategóriák
Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Termékajánló
Termék részletek


MS Desktop OS Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

MS Desktop OS Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

A Windows 10 funkció;inak segí;tsé;gé;vel nagyszerű dolgokat vihet vé;ghez

A Windows 10 tele van nagyszerű ú;j funkció;kkal, amelyek a nagy teljesí;tmé;nyű modern eszkö;zö;kö;n kelnek é;letre. A valaha volt legjobb Windows elhozza a teendők gyors elvé;gzé;sé;hez szü;ksé;ges innovatí;v eszkö;zö;ket.

Fokozott biztonsá;g é;s vé;delem

A Windows minden eddiginé;l tö;bb beé;pí;tett biztonsá;gi funkció;t é;s biztonsá;gosabb hitelesí;té;st biztosí;t. A folyamatosan engedé;lyezett frissí;té;seknek kö;szö;nhetően az eszkö;z tá;mogatott é;lettartama sorá;n mindig a legú;jabb biztonsá;gi eszkö;zö;ket haszná;lhatja!

Windows Hello

A Windows Hello megvá;ltoztatja gondolkodá;smó;djá;t a jelszavakró;l. Ez egy jelszó;mentes bejelentkezé;si lehetősé;g, amellyel minden eddiginé;l gyorsabban é;s biztonsá;gosabban lé;phet be a windowsos eszkö;zeibe.1 A Hello az arca, az ujjlenyomata vagy má;s biometrikus szenzor á;ltal rö;gzí;tett egyedi profilja alapjá;n ö;sszeté;veszthetetlenü;l ké;pes Ö;nt azonosí;tani. Mindig bará;tsá;gos fogadtatá;sban ré;szesí;ti majd, rá;adá;sul az alkalmazá;sokban é;s a Microsoft Edge-re optimalizá;lt weboldalakon is műkö;dik.2

A legá;tfogó;bb rendszerbiztonsá;g

A Windows 10 a valaha volt legbiztonsá;gosabb Windows rendszerké;nt á;tfogó; vé;delmet nyú;jt: ví;rusirtó;, tűzfal, Defender é;s adathalá;szat-megelőzé;si technoló;giá;k szolgá;ltatjá;k a biztonsá;got az eszkö;zö;k teljes tá;mogatá;si é;letciklusa alatt. A korá;bbiná;l tö;bb biztonsá;gi funkció;t é;s folyamatos frissí;té;st jelent ez Ö;nnek, vé;delmet biztosí;tva a jelen é;s a jö;vő veszé;lyei ellen. Mindez beé;pí;tve, tová;bbi kö;ltsé;gek né;lkü;l.3

Nagyobb haté;konysá;g

Robbaná;sszerűen nö;velheti a haté;konysá;got a sokkal innovatí;vabb eszkö;zö;kkel, amelyekkel megszervezheti é;leté;t, minden gondolatá;t feljegyezheti, szá;mos teendőt online elinté;zhet, é;s gyorsan a tettek mezejé;re lé;phet.

A bö;ngé;szé;sen tú;l

A Microsoft Edge a Windows 10-hez ké;szü;lt modern bö;ngé;sző. Sokkal szemé;lyesebb, sokkal jobban reagá;l é;s minden funkció;ja a teendők online elvé;gzé;sé;ről szó;l. Í;rjon kö;zvetlenü;l a weboldalakra, ossza meg má;sokkal a jegyzeteit, haszná;ljon bőví;tmé;nyeket é;s haszná;lja a szá;mtalan egyé;b funkció;t.

A jegyzetelé;s leggyorsabb mó;dja

A vará;zslatos Windows Inkkel4 minden gondolat pillanatok alatt ké;pernyőre vethető. Termé;szetesen é;s villá;mgyorsan jegyzetelhet vagy ö;tletelhet, amihez mé;g csak be sem kell jelentkeznie.

Gyorsabban!

A Windows tele van pá;rhuzamosan haszná;lható; eszkö;zö;kkel: egyedi Start menü;, é;lő csempé;k, dokkoló;segé;d, feladatné;zet é;s virtuá;lis asztalok – í;gy rendezetten é;s szervezetten dolgozhat, illetve mindenre felké;szü;lhet. Vigyen vé;ghez nagyszerű dolgokat, mé;g gyorsabban.

Minden elvé;gezhető egy helyen

A Műveletkö;zpont egy olyan kö;nnyen elé;rhető helyet jelent, ahonnan gyorsan elé;rhet minden szü;ksé;ges elemet – mint pé;ldá;ul szá;mos alkalmazá;s é;rtesí;té;seit.

Tabletké;nt is haszná;lhatja laptopjá;t

Tá;blagé;p mó;dban a hibrid é;s é;rintőké;pernyős laptopok a gö;rdü;lé;keny é;rinté;ses vezé;rlé;st helyezik előté;rbe. Az alkalmazá;sok kö;nnyedé;n alkalmazkodnak, a ké;pernyőn megjelenő funkció;k pedig lehetővé; teszik a kö;nnyed navigá;ció;t.5

Szemé;lyesebb

A Windows alkalmazkodik az é;leté;hez. É;lvezze a sokkal szemé;lyesebb digitá;lis asszisztens, a já;té;kokhoz eddigi legtö;ké;letesebb Windows, é;s azoknak a funkció;knak az előnyeit, amelyekkel eszkö;zé;t é;s telefonjá;t szinkronizá;lhatja.

Az eddigi legjobb Windows já;té;kokhoz

Az Xboxon megjelent remek ú;j já;té;kok a DirectX 12 lenyűgö;ző erejé;vel megspé;kelt Windows 10-es gé;peken is já;tszható;k.6 Az Xbox alkalmazá;sban folyamatos kapcsolatot tarthat a já;té;kosok kö;zö;ssé;geivel, é;s az otthoni streamelé;si funkció;nak kö;szö;nhetően ott já;tszhat, ahol csak akar.7

Ú;j emoji billentyűzet

Az ú;j, 25 nyelven elé;rhető emoji billentyűzet egy ú;j betűtí;pust, illetve ú;j, kifejező é;s já;té;kos emojikat tartalmaz, amelyek eredethűek é;s tö;bbfé;le bőrszí;nlehetősé;get tartalmaznak.

Windows sö;té;t mó;d

Azonnal vá;lthat az alkalmazá;sok vilá;gos é;s sö;té;t mó;dja kö;zö;tt – az utó;bbi egy nagyszerű funkció; rossz fé;nyviszonyok kö;zö;tt, pé;ldá;ul é;jszakai munka vagy repü;lőú;t sorá;n.

Zenevezé;rlé;s zá;rolt ké;pernyőn

Ha é;ppen zené;t já;tszik le az eszkö;z zá;rolá;sa mellett, mostantó;l vezé;relheti a lejá;tszá;st kö;zvetlenü;l a zá;rolt ké;pernyőről. Folytassa a zenehallgatá;st – egyetlen ü;temet sem kell kihagynia.

Haté;kony, modern ké;szü;lé;kek

Az ú;j, haté;konyabb technoló;giá;kat haszná;ló; eszkö;zö;kkel a Windows az innová;ció; é;lé;n já;r – pé;ldá;ul a hibrid tabletekkel, amelyek helyettesí;thetik a laptopokat é;s a szá;mí;tó;gé;pké;nt haszná;lható; telefonokat.

Telefonnak né;z ki, szá;mí;tó;gé;pké;nt műkö;dik8

Mostantó;l a Windows 10-es telefonja sokkal tö;bbre ké;pes a Continuum erejé;vel. Haszná;lja ú;gy, mint egy szá;mí;tó;gé;pet, hogy tö;bb teendőt tudjon elvé;gezni, vagy vá;ltoztassa nagyké;pernyős monitorrá;, ha szó;rakozá;sra szeretné; haszná;lni – a telefont mindekö;zben má;sra is haszná;lhatja.

A Windows 10-es PC-k tö;bbre ké;pesek. Ahogy Ö;n is.

Meghaladja a vá;rakozá;sokat. Az ú;j, haté;konyabb technoló;giá;kat haszná;ló; eszkö;zö;kkel a Windows az innová;ció; é;lé;n já;r.

A Windows Á;ruhá;zban minden kedvencé;t megvá;sá;rolhatja

Kö;zö;s á;ruhá;z, egyszerű vá;sá;rlá;s minden Windows 10-es eszkö;zö;n. A Windows Á;ruhá;zban szá;mí;tó;gé;pről, tá;blagé;pről vagy telefonró;l is talló;zhat, é;s kö;nnyedé;n letö;ltheti a nagyszerű digitá;lis tartalmat – alkalmazá;sokat, já;té;kokat, zené;ket, filmeket é;s TV-műsorokat.

1 A Windows Hello alkalmazá;shoz speciá;lis hardverek szü;ksé;gesek, pé;ldá;ul Windows Hello-kompatibilis eszkö;z, ujjlenyomat-olvasó;, megvilá;gí;tott infravö;rö;s é;rzé;kelő vagy má;s biometrikus é;rzé;kelő é;s kompatibilis eszkö;z.

2 Csak a kompatibilis weboldalakon é;s alkalmazá;sokban műkö;dik.

3 A szolgá;ltatá;s haszná;lata internetes adatforgalmat igé;nyel, amely dí;jkö;teles lehet.

4 É;rintőké;pernyős tablet vagy PC szü;ksé;ges hozzá;. Egyes tollakat csak kü;lö;n lehet megvá;sá;rolni.

5 Csak é;rintőké;pernyős eszkö;zö;kö;n. Az alkalmazá;sok műkö;dé;se elté;rő lehet.

6 A já;té;kok, a tartozé;kok é;s a mé;diatartalmak kü;lö;n vá;sá;rolható;k meg. 2016-ban mé;g csak korlá;tozott szá;mú; já;té;k tá;mogatja a tö;bbké;szü;lé;kes já;té;kmenetet, azonban tová;bbi ilyen já;té;kok megjelené;se vá;rható;. A DirectX 12 csak a technoló;giá;t kifejezetten tá;mogató; já;té;kokban é;s grafikus ká;rtyá;kkal/chipekkel műkö;dik. A videoká;rtya kompatibilitá;sá;t a szá;mí;tó;gé;pen ellenőrizheti.

7 A streamelé;s csak a technoló;giá;t kifejezetten tá;mogató; já;té;kokban haszná;lható;. Streamelni egyszerre egy eszkö;zre lehetsé;ges. Ha tö;bbszereplős já;té;kot szeretne streamelni Xbox One-ró;l, otthoni há;ló;zati kapcsolatra é;s (kü;lö;n megvá;sá;rolható;) Xbox Live Gold-tagsá;gra van szü;ksé;g. Az Xbox One visszamenőleges kompatibilitá;si funkció;ja nem minden Xbox 360-as já;té;kban é;rhető el. Ré;szletek: http://www.xbox.com/backcompat. A já;té;kokat egyszer le kell tö;lteni a konzolra, amihez Xbox Live-tagsá;g é;s szé;lessá;vú; internet szü;ksé;ges.

8 Csak Continuum-kompatibilis telefonokon é;rhető el. A kü;lső monitornak rendelkeznie kell HDMI-bemenettel. [Ha a Continuum-kompatibilis tartozé;k nincs mellé;kelve, tegye hozzá;: „A tartozé;kok kü;lö;n vá;sá;rolható;k meg.”]

 ;

Tovább
Szállítás:
3 munkanap
Státusz:
külső raktáron
Garancia:
0 hónap
63 917 Ft
db Kosárba Kosárba
Raktárkészlet: 5 db
Szállítási tájékoztató
Házhozszállítás: 2021.08.05
Átvétel csomagponton: 2021.08.05

GLS házhoszállítás 1490 Ft
(60.000 Ft felett ingyenes)
GLS csomagpontra szállítás 990 Ft
(20.000 Ft felett ingyenes)

  • Gyártó:  ; MICROSOFT
  • Memóriacímzési mód:  ; 64 bit
  • Felhasználói nyelvek:  ; angol
  • Verziószám:  ; 10
  • Telepítő Média:  ; DVD
 • Gyártói Cikkszám
  FQC-08929
  Raktárkészlet
  Elérhető
  Gyártó
  MICROSOFT SW
  Cikkszám
  180653
  VTSZ
  8523491000
  Felhasználói nyelvek
  angol
  Telepítő Média
  DVD
  Verziószám
  10
  Memóriacímzési mód
  64 bit
  Cikkszám
  180653
  Tömeg
  50 g/db
TOP TERMÉKEK